xoves, 19 de setembro de 2013

FESTA DA PATACA 2013 - CORISTANCO

A Plataforma pola defensa de Corcoesto e Bergantiños estivemos presentes en Coristanco na Festa da Pataca . Quixemos  participar  da celebración engalanando o noso  tractor informativo. Denunciando  a ameaza sobre o cultivo da pataca que supón a explotación dunha mina de ouro a ceo aberto por parte de Mineira de Corcoesto, filial de Edgewater.
Os bidóns de cianuro representan a utilización de tóxicos letais na mina e o campo de patacas contaminadas  aluden a un futuro escenario no noso territorio Un numeroso grupo de vecinos e veciñas, de xeito espontáneo, botáronse a camiñar tralo tractor cando a caravana iniciou a marcha,  en silencio, se cadra   precisaron facelo  para expresar  as súas inquedanzas. A multitude que asistía ó acto contemplou a escea có máximo respecto o que demostrou a sensibilidade e o apoio da poboación cara a nosa reivindicación: Mina NON!luns, 16 de setembro de 2013

Pedimos a Conselleira de Medio Rural que faga prevalecer os usos agrícolas, gandeiros e forestais sobre os mineiros

A Plataforma pola Defensa de Corcoesto e Bergantiños vén de presentar un escrito asinado por dúas mil persoas dos concellos de Cabana de Bergantiños, Ponteceso e Coristanco, no que solicitan á Conselleira do Medio Rural e do Mar, Rosa Quintana, que declare a prevaleza dos usos agrícolas, gandeiros e forestais actuais, xeradores de riqueza e sostibles a longo prazo, sobre os mineiros, e en consecuencia declare a incompatibilidade destes usos coa actividade mineira que se pretende desenvolver.
A mina de ouro de Corcoesto afecta a 700 hectáreas de superficie forestal de alta capacidade produtiva, suporá a eliminación total da funcionalidade do solo e provocará un dano irreversible que imposibilitará a recuperación da produtividade actual do monte, tal e como se acreditou con diversos informes técnicos ante a Dirección Xeral de Minas. Neste sentido, especialistas en recuperación de solos que realizaron informes para a Plataforma, indican que o plan de restauración presentado pola empresa e as propias medidas correctoras previstas na declaración de impacto ambiental, non son as adecuadas para a recuperación da funcionalidade do solo, e moito menos, permiten recuperar a súa capacidade produtiva actual.
No escrito tamén se incide no dano que sufrirá a Indicación Xeográfica Protexida “Pataca de Coristanco” así como outras iniciativas de agricultura ecolóxica que se desenvolven ao pé da mina. O po das voaduras, o fallo hídrico e outros impactos que non foron avaliados na declaración de impacto ambiental, eliminarían calquera posibilidade de desenvolvemento futuro da agricultura e da gandería, o que levaría ao peche de numerosas explotacións coa conseguinte destrución de emprego e éxodo da poboación; e todo isto, motivado pola implantación dunha explotación mineira cun horizonte de actividade de pouco máis de oito anos.
Por último trasládanlle á Conselleira que o custe social e ambiental da actividade mineira non compensa a aposta política por un proxecto que suporá un dano irreversible para a comarca, que ten unha duración finita, e que incumpre a Lei 13/2011, de política industrial de Galicia, tal e como puxo de manifesto o IGAPE nun informe recente. Por estas razóns piden ademais que no documento de avaliación ambiental estratéxica do futuro Plan de Actividades Extractivas de Galicia, se declare aos concellos de Cabana de Bergantiños, de Ponteceso e de Coristanco, en especial ás parroquias de Cereo, Corcoesto e Valenza, como áreas de especial protección agrícola, gandeira e forestal.
Nomeamento de novo director xeral de Mineira de Corcoesto.

O recente nomeamento de Francisco Arechaga, Presidente da Cámara Oficial Mineira como director xeral corporativo de Mineira de Corcoesto, supón para a Plataforma, un intento á desesperada por parte da empresa de lavar a súa imaxe para tratar de salvar un proxecto que conta cun forte rexeitamento social na comarca e en Galicia. Proba disto é que o nomeamento prodúcese nun momento crítico para a posta en marcha do proxecto, que na actualidade se atopa paralizado pola Xunta de Galicia pola falta de garantías técnicas, económicas e ambientais.

Para a Plataforma non é de recibo que o Presidente da Cámara Oficial Mineira, que é unha entidade de dereito público que se constitúe como un órgano consultivo da administración autonómica, tutelada pola Consellería de Economía e Industria da Xunta de Galicia que tramita o proxecto mineiro de Corcoesto, poida ser compatibilizado co de director xeral da empresa que o impulsa. Canto menos é de dubidosa ética e moralidade e é unha proba máis dos escuros intereses e complicidades que se moven ao redor deste proxecto, que destacou ao longo da súa tramitación, pola total conivencia entre a Xunta de Galicia e a empresa mineira.

xoves, 5 de setembro de 2013

Denunciamos a presunta obtención irregular da empresa "Mineira de Corcoesto" de 350.000 € en subvencións

Desde a Plataforma pola Defensa de Corcoesto e Bergantiños, a través das asociacións de veciños de Corcoesto, Cereo e Valenza, vimos de presentar unha denuncia ante o Ministerio de Industria polo presunto cobro irregular de subvencións por parte da empresa Mineira de Corcoesto, S.L. 

 A empresa mineira obtivo no ano 2013 unha subvención por importe de 150.000 euros que estaba destinada á execución do proxecto “Investigación complementaria para a definición de novas reservas mineiras e a realización de estudos adicionais de hidroxeoloxía e xeotecnia no xacemento aurífero de Corcoesto 2012/2013”. No ano anterior, a empresa mineira recibira da mesma administración outros 200.000 euros por traballos similares, pero estas subvencións concedidas pola Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas do Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo, estaban destinadas á realización destes traballos dentro do ámbito das concesións do proxecto mineiro de Corcoesto, iso é, no ámbito das concesións Ciudad de Landró, Ciudad de Masma e Emilita. 

No entanto, tal e como xa temos denunciado, a empresa realizou estes traballos nas concesións Julia 2 e Julia 3, que afectan principalmente ao Concello de Coristanco, feitos polo que a propia Xunta de Galicia incoou expediente sancionador a Mineira de Corcoesto, por carecer de autorización administrativa previa da Delegación Territorial de Minas e de Augas de Galicia. Por outra banda, a concesión Emilita, que data do ano 1912, caducou no ano 2002 polo transcurso do prazo previsto na lei de minas, razón pola que a empresa mineira tampouco é titular da mesma. 

Isto supón a vulneración das bases da convocatoria destas subvencións, que establecen como requisito imprescindible, que as empresas solicitantes deben ser titulares do aproveitamento do dominio mineiro obxecto do proxecto presentado, en calquera das formas previstas na lei 22/1973 de minas, e tamén que a empresa solicitante exerza unha actividade económica. Ambos requisitos son incumpridos por Mineira de Corcoesto, por non ser titular dos aproveitamentos mineiros de Julia 2 e Julia 3, xa que están aínda en tramitación, nin de Emilita por estar caducado. Por outra parte, Mineira de Corcoesto non exerce actividade económica algunha no sentido definido pola orde da convocatoria, toda vez que non opera no mercado, dedicándose unicamente a labores de exploración e investigación mineira. 

Por estes motivos, pedimos ao Ministerio de Industria que proceda á revisión dos expedientes polos que concedeu as subvencións a Mineira de Corcoesto, S.L., e que, de xeito inmediato, solicite o reintegro das mesmas, petición que xa está sendo cursada segundo comunicado recibido no día de onte polo que se nos indica que se lle dou traslado á Secretaría de Estado e Enerxía “para que se proceda a un estudio detallado del caso”. 

Falseamento de datos na documentación aportada á Xunta

Desde a Plataforma pola Defensa de Corcoesto e Bergantiños tivemos acceso a parte da “importante” información remitida por Mineira de Corcoesto á Xunta de Galicia, segundo palabras do director xeral de minas, Ángel Bernardo Tahoces. 

Entre esa documentación “importante” figura un documento no que Mineira de Corcoesto indica: 

“…las personas que podrían verse afectadas, que no sean los trabajadores, no se espera que estén presentes de forma permanente o durante largos períodos en la zona potencialmente afectada”. 

Ante semellante afirmación, desde a Plataforma preguntámonos que é o que espera facer a empresa coas poboacións das parroquias afectadas polo proxecto mineiro e as que limitan coa explotación, que viven e traballan de xeito permanente alí, no desenvolvemento de actividades agrícolas, gandeiras e forestais. 

Por si isto fose pouco, o informe da empresa mineira continúa sinalando: 

“En el caso que nos ocupa, basta con comprobar las ortofotos o planos aportados para constatar que no hay viviendas, ni labores agrícolas, ganaderas, de infraestructuras o de producción que determinen la presencia de modo permanente o durante largos períodos en la zona potencialmente afectada…., motivo por el cual no cabe apreciar la existencia de “un riesgo no despreciable de pérdida de vidas humanas” ni “un grave peligro para la salud humana”.” 

Estas afirmacións, a parte falsear a realidade da zona afectada polo proxecto, amosan o absoluto desprezo que a empresa ten pola poboación afectada, a súa falta de ética e a absoluta falta de compromiso e de respecto co medio de vida e coa saúde da xente. 

Por todos estes motivos, instamos á Xunta a que non continúe coa tramitación deste proxecto.